If I Stay - Gayle Forman

http://lolantaczyta.wordpress.com/2014/09/14/if-i-stay-gayle-forman/